• iStock 000003130514Small
  • iStock 000005930473Large
  • iStock 000031448376Large

Organisatie Advies

Matrijz kan een organisatie van dienst zijn bij alle kwesties die het gedrag van personeel betreffen, zoals:
selectie, competentiemanagement, organisatieverandering en preventie van ziekteverzuim.
Wij helpen u en uw organisatie bij het bereiken van uw doelstellingen. Wij ondersteunen de organisatie om het rendement van het menselijk kapitaal te optimaliseren én tegelijkertijd helpen wij de mensen om ook hún doelen te realiseren.


Wanneer kan organisatieadvies nuttig zijn?

  Bij competentiemanagement: Doel hiervan is de taken en functies in de organisatie te beschrijven in termen van competenties/ vaardigheden waarover medewerkers moeten beschikken. Zo wordt er een flexibele en slagvaardige organisatie gerealiseerd, die kan inspelen op de dynamiek van de omgeving. Er wordt op deze wijze optimaal gebruik gemaakt van het menselijk kapitaal in de organisatie.

  Bij verandering van de organisatie: Om effectief te blijven, moet een organisatie vaak met zijn omgeving mee veranderen. Bij verandermanagement starten wij met een analyse en stellen we aan de hand daarvan de gewenste toekomstige positie vast. Vervolgens bepalen we gezamenlijk een plan van aanpak om zo snel mogelijk in die positie te komen. De kortste weg is vaak de beste, zolang dat met respect voor de medewerker gebeurt. Ook daarbij bieden wij ondersteuning.

  Bij ziekteverzuimpreventie: is essentieel nu de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij de werkgever legt. Wetgeving zoals de Wet Verbetering Poortwachter legt grote verplichtingen op. Treedt de organisaie niet effectief op, dan loopt de organisatie grote financiële risico's als een medewerker in de WIA (vroegere WAO) belandt. 
Hoever is uw organisatie op het gebied van ziekteverzuimpreventie en -begeleiding? Matrijz kan u hierbij van dienst zijn, zowel voor een complete analyse en plan van aanpak als voor het ondersteunen van deeltrajecten die de organisatie zelf uitvoert.

 

Onze visie
Een organisatie is een samenwerkingsverband waarbij mensen, middelen, grondstoffen en financiën op een planmatige en dynamische wijze gericht zijn op een zakelijk en/of ideëel doel. Van belang is dat dit samenwerkingsverband geoptimaliseerd wordt, waarbij criteria als efficiency, rendement, klanttevredenheid en het welzijn van de medewerkers bepalend zijn. Afhankelijk van de 'levensvatbaarheid' van de organisatie zal de nadruk soms meer op het ene danwel een ander criterium liggen. De levensvatbaarheid dient voor langere tijd gestabiliseerd en gegarandeerd te worden. Energieverlies is (waar dan ook in de organisatie) een slechte zaak. Onze adviezen zijn van toepassing op diverse bestuurlijke niveau’s (strategisch, tactisch en operationeel) en vinden hechting op de hoofdfuncties van het bedrijfsgebeuren.

Onze werkwijze
De aanpak van Matrijz is gericht op partnership, betrokkenheid en duurzame samenwerking. Matrijz gaat daarbij uit van hoge professionele en ethische normen. Onze psychologen werken volgens de beroepsethische richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl). Dit houdt onder meer in dat alle informatie als hoogst vertrouwelijk wordt beschouwd. Waar het de doelstellingen en invulling van opdrachten betreft, zijn wij gewend kritisch mee te denken. Dat is immers ons vak. Enerzijds stellen wij confronterende vragen, anderzijds zoeken wij samen met de organisatie de beste manier om tot resultaten te komen vanuit onze specifieke expertise. Zo kan Matrijz Organisatie Adviseurs een sparringpartner van formaat zijn, op het niveau dat u van een adviseur mag verwachten.