• iStock 000007684609Small
  • iStock 000019693386Small

Selectie assessment

Een selectie assessment vindt plaats in het kader van een sollicitatieprocedure. De primaire doelstelling is te achterhalen welke kans iemand heeft op succesvol functioneren. Een selectie assessment is een belangrijke investering in de organisatie en in het juiste team samenstellen, waarbij er in het team zo goed mogelijk kan worden samengewerkt en er zelfs synergie kan ontstaan. De mens is hét kapitaal van een organisatie. Een selectie assessment wordt ingezet om te kijken of er sprake kan zijn van een juiste fit tussen de eventueel nieuwe werknemer en de organisatie. En vervolgens om deze nieuwe werknemer een optimale start te geven in zijn nieuwe werkomgeving.
Een selectie assessment geeft antwoord op vragen als: Is die kandidaat geschikt voor de functie? Is er een match met de organisatie? Sluiten de kwaliteiten van de sollicitant aan bij onze nieuwe strategie? Kan deze medewerker met succes een sleutelfunctie vervullen? Welke effecten heeft het aanstellen van deze kandidaat op het 
functioneren van het team?

Onze werkwijze
De kandidaat ontvangt vooraf een uitnodiging voor het assessment met informatie om zich voor te bereiden. Voordat het assessment van start kan gaan, wordt er aan de desbetreffende persoon gevraagd e.e.a. voor te bereiden voor de assessment dag. Dit zodat wij het assessment van onze kant ook optimaal kunnen voorbereiden op de persoon/kandidaat, die bij ons te gast zal zijn. 
Wij raden daarom van harte aan deze voorbereidingen ook zorgvuldig te treffen. Een goede voorbereiding is het halve werk en schept veel rust. 
Het doel van het selectie assessment is om zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe de persoon in elkaar steekt en of er een match is met de eisen vanuit de organisatie. 
Tijdens de nabespreking bespreekt de adviseur de resultaten van het assessment met de kandidaat. Deze heeft dan de gelegenheid vragen te stellen. Pas nadat de kandidaat daartoe toestemming heeft verleend, zullen de resultaten aan anderen (de opdrachtgever) worden gerapporteerd.
Aan de hand van het assessment wordt het rapport gemaakt. In het rapport worden verschillende aspecten van de persoonlijkheid, van het karakter, de vaardigheden en uiteraard de sterke en ontwikkelpunten benoemd. Dit wordt op heldere wijze uitgelegd, zodat er inzicht en bewustwording ontstaat. Het gevolg is dat de persoon zelf verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling ervaart.
De bovengenoemde aspecten van de testkandidaat worden nauwkeurig vergeleken met de competenties en functie-eisen, die van deze persoon gevraagd worden in het functieprofiel. Aan de hand van het analyseren van deze aspecten wordt er een advies uitgebracht, betreffende de geschiktheid resp. inpasbaarheid van de persoon in de functie. Wanneer er een positief advies gegeven wordt, worden er in het rapport ontwikkelpunten meegegeven om de kans van slagen van de testkandidaat in de nieuwe functie te optimaliseren. 
Dit advies over de ontwikkelmogelijkheden van de desbetreffende persoon biedt houvast voor het te verwachten ontwikkelrendement. Dit advies geeft richting aan zowel aan de kandidaat als (eventueel) de leidinggevende. 
Er kan eventueel een voorstel worden gedaan om het gewenste resultaat met hulp van Matrijz op zo kort mogelijke termijn te bereiken. 

Maatwerk
Het assessment en de analyses, die hieruit volgen zijn nauwkeurig op de persoon, zijn vaardigheden en ambities én zijn doelen afgestemd. 
Het is écht maatwerk. Geen mens is het zelfde, en dus ook geen enkel assessment. 

Groot effect
Wij brengen het 'kennen, kunnen en willen', de passies en talenten alsook de drive en ambities van de mens in kaart. Het selectie assessment is precies toegesneden op de persoon én de organisatie en wij kunnen daardoor inspelen op de specifieke eigenschappen en behoeften van zowel de persoon als de organisatie. Hierdoor wordt het effect van slagen in de nieuwe functie bij aanname enorm vergroot. Wij helpen de persoon zich bewust te worden van zijn kracht en kwaliteiten en deze optimaal benutten binnen de nieuwe organisatie.

Tijdsverloop
Matrijz hecht aan een flexibele en vlotte werkwijze. Het is dan ook mogelijk om een asssessment altijd op korte termijn (binnen 1 á 2 weken) in te plannen. De duur van het ontwikkel assessment bedraagt 1 1/2 dag. De eerste dag betreft een gehele dag testen maken en een kort anamnestisch gesprek van maximaal een uur. Op de tweede halve dag vindt de nabespreking plaats. Deze nabespreking duurt maximaal 3 uur. Het schriftelijk rapport volgt binnen enkele werkdagen. Wij streven er naar personen, die bij ons een assessment doen, bewust te maken van hun sterke kanten. Uiteraard met een kritisch en realistisch oog voor hun ontwikkelpunten.

Locatie
Het ontwikkel assessment vindt doorgaans plaats op het kantoor van Matrijz Organisatie Adviseurs. Indien gewenst, kan er gekozen worden om assessments op locatie af te nemen.