Algemene voorwaarden

 

Psychologisch Adviesbureau Matrijz

 

1. Definities

1.1.    Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon die met Psychologisch Adviesbureau Matrijz

          een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),

          gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).

1.2.    Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij Psychologisch Adviesbureau Matrijz zich verbindt aan opdrachtgever

          op enigerlei wijze diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en

          kosten te betalen.

1.3.    Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens Psychologisch

          Adviesbureau Matrijz uit te voeren werkzaamheden.

 

2. Toepasselijkheid

2.1.   Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing indien opdrachtgever consument is, tenzij expliciet in een

         bepaling ten aanzien van een opdrachtgever die consument is, iets anders is bepaald.

2.2.   Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

         Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend

         rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en/of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere

         overeenkomsten.

2.3.   Aan opdrachtgever wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld.

 

3. Offertes en prijsopgaven

3.1.    Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders

          is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening.

3.2.    Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Psychologisch Adviesbureau

          Matrijz gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3.3.    Offertes van Psychologisch Adviesbureau Matrijz zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De

          opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de

          opdracht heeft verstrekt.

          Psychologisch Adviesbureau Matrijz zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en

          overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’,

          omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.4.    Door ondertekening van de offerte verklaart opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

3.5.    Psychologisch Adviesbureau Matrijz is slechts gebonden, zoals zij mondeling of schriftelijk aanvaardt.

 

4. Overeenkomst

4.1.    Een overeenkomst tussen Psychologisch Adviesbureau Matrijz en de opdrachtgever komt tot stand indien en nadat een mondelinge

          of schriftelijke opdracht mondeling of schriftelijk bevestigd is. Een mondeling bevestigde opdracht kan achteraf alsnog schriftelijk

          bevestigd worden. Opdrachtgever wordt in ieder geval schriftelijk op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden. Alle

          handelingen en/of overeenkomsten die ter uitvoering van de overeenkomst of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk

          aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. De feitelijke inhoud van de overeenkomst wordt

          in overleg met de opdrachtgever bepaald.

4.2.    De duur van de opdracht wordt in de offerte op basis van de dan beschikbare informatie zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. De

          uiteindelijke duur wordt mede bepaald door factoren als kwaliteit van de informatie en medewerking van de opdrachtgever. Voor

          zover van toepassing is de opdracht in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.

          Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Psychologisch Adviesbureau Matrijz hierover te

          berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

4.3.    Wijzigingen met betrekking tot de inhoud der overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door

          Psychologisch Adviesbureau Matrijz. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan worden

          beïnvloed.

4.4.    Psychologisch Adviesbureau Matrijz kan bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens de opdracht (verder) uit te voeren,

          zekerheid eisen van opdrachtgever, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

5. Uitvoering van het werk

5.1.    Het werk zal door Psychologisch Adviesbureau Matrijz naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

          vakmanschap uitgevoerd worden.

5.2.    Psychologisch Adviesbureau Matrijz houdt zich aan de professionele gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen

          (het NIP), waaronder de beroepsethische code.

5.3.    Psychologisch Adviesbureau Matrijz is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens

          derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de

          opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Psychologisch Adviesbureau Matrijz aan derden geen mededelingen

          doen over haar aanpak, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen aan derden, niet vallende

          binnen het kader van de opdracht.

5.4.    Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever

          tijdig alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor de

          eventuele medewerking van leden van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Psychologisch Advies

          bureau Matrijz betrokken zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens.

5.5.    Psychologisch Adviesbureau Matrijz kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij

          meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten

          niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op

          verzoek van de opdrachtgever in overleg met Psychologisch Adviesbureau Matrijz plaatsvinden.

5.6.    Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Psychologisch Adviesbureau

          Matrijz geschiedt eerst nadat wederpartij hierover is geïnformeerd.

5.7.    Indien is overeen gekomen, dat de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever zullen plaatsvinden, is opdrachtgever

          gehouden, op zijn locatie aan Psychologisch Adviesbureau Matrijz kosteloos een eigen werkruimte met (gebruik van) PC, telefoon

          en internetaansluiting beschikbaar te stellen.

 

6. Klachten

6.1.    Klachten inzake de door Psychologisch Adviesbureau Matrijz verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

          binnen 10 werkdagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, rechtstreeks,

          gespecificeerd en schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Psychologisch Adviesbureau Matrijz kenbaar te

          zijn gemaakt.

6.2.    Klachten inzake de facturen dienen binnen tien dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in

          het bezit van Psychologisch Adviesbureau Matrijz te zijn.

6.3.    Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal Psychologisch Adviesbureau Matrijz zoveel mogelijk zorg dragen voor een adequate

          oplossing, in overleg met de opdrachtgever. Een dergelijke oplossing kan nimmer leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid

          dan neergelegd in artikel 8 van deze voorwaarden.

6.4.    Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Psychologisch Adviesbureau

          Matrijz. Het bepaalde in artikel 10 blijft onverkort gehandhaafd.

 

7. Overmacht

7.1.    In geval van overmacht is Psychologisch Adviesbureau Matrijz gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering

          daarvan zolang op te schorten tot de overmachtveroorzakende omstandigheid zich niet meer voor doet, zonder dat de

          opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.

7.2.    De door Psychologisch Adviesbureau Matrijz verrichte prestaties, tot het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet, dienen

          door de opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1.    Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Psychologisch Adviesbureau Matrijz slechts aansprakelijk voor

          beroepsfouten, indien bewezen dan wel ontegenzeggelijk door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat deze aan Psychologisch

          Adviesbureau Matrijz redelijkerwijs te (ver)wijten zijn en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid, voorkomen hadden kunnen

          worden.

8.2.    De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag,

          terwijl de opdrachtgever Psychologisch Adviesbureau Matrijz uitdrukkelijk vrijwaart van verdergaande schadevergoedingseisen,

          zowel van hemzelf als van derden. Bedrijfsschade bij de opdrachtgever c.q. derde, wordt in ieder geval volledig uitgesloten.

8.3.    Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde

          aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

8.4.    Indien en voor zover Psychologisch Adviesbureau Matrijz een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de

          aansprakelijkheid van Psychologisch Adviesbureau Matrijz jegens opdrachtgever in plaats van het hiervoor in dit artikel bepaalde

          geregeerd worden door en gelimiteerd zijn tot de in de betreffende polis vermelde voorwaarden respectievelijk bedragen, zulks

          onder opschortende voorwaarde dat door verzekeraar(s) dekking aan Psychologisch Adviesbureau Matrijz word(t)(en) verleend.

8.5.    Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken

          van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever zijn vervallen.

 

9. Tussentijdse beëindiging en/of annulering van de opdracht

9.1.    Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan

          plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, alsmede in geval van

          faillissement dan wel surséance van betaling van één der partijen. Dit dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de

          wederpartij bekend te worden gemaakt.

9.2.    Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, met uitzondering van de in lid 3 van dit artikel genoemde

          gevallen, heeft Psychologisch Adviesbureau Matrijz vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op

          compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

9.3.    Voor opdrachten tot het verrichten van psychologische assessments, coaching, loopbaanadvies of een training geldt de volgende

          annuleringsregeling:

9.3.1. bij annulering door opdrachtgever meer dan 10 werkdagen voorafgaand aan  de afgesproken datum: kosteloos;

9.3.2. bij annulering door opdrachtgever 10 tot en met 3 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 50% van de opdrachtsom;

9.3.3. bij annulering door opdrachtgever 1 of 2 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 100% van de opdrachtsom.

9.4.    Psychologisch Adviesbureau Matrijz behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, dan wel de uitvoering

          ervan op te schorten indien opdrachtgever:

9.4.1. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

9.4.2. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;

9.4.3. het vrije beheer over zijn vermogen verliest of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of

          komt te overlijden.

9.5.    Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 9.4. zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar en is

          Psychologisch Adviesbureau Matrijz daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst

          en/of rente. Het rente percentage heeft hierbij de hoogte van de wettelijke rente.

 

10. Tarieven en betaling

10.1   De geoffreerde tarieven zijn inclusief secretariaat-, reis-, verblijfs- en andere opdrachtgebonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders

          vermeld en exclusief rentekosten. Voor zover de kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij apart worden doorberekend.

10.2   Dienstverlening vindt in principe plaats tegen uurtarief, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen is.

10.3   De geoffreerde tarieven bevatten geen vergoeding voor een eventueel aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van

          artikel 406, lid 2, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt, ongeacht of een dergelijk

          bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van Psychologisch Adviesbureau Matrijz naar zijn aard meebrengt.

10.4   Bij opdrachten die de duur van zes maanden overstijgen, is het mogelijk dat een tussentijdse stijging van het niveau van de lonen

          en/of kosten noodzaakt tot een tariefsaanpassing. Een dergelijke tariefsaanpassing zal niet eerder dan drie maanden na start van

          het werk plaatsvinden en Psychologisch Advies-bureau Matrijz zal opdrachtgever hierover tenminste twee maanden tevoren

          schriftelijk informeren.

10.5   Het honorarium en eventuele kosten zullen na uitvoering van het werk, of bij langer durende opdrachten, maandelijks bij declaratie

          gefactureerd worden. Coachingstrajecten met een vastgesteld aantal gesprekken worden vooraf en ineens gefactureerd. Indien de

          opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de

          verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). De factuur dient binnen 14 dagen na

          dagtekening volledig voldaan te zijn.

10.6   Na deze vervaldatum zal de wettelijke rente door opdrachtgever aan Psychologisch Adviesbureau Matrijz verschuldigd zijn, zonder

          dat verdere ingebrekestelling vereist is.

10.7   Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen dan kan Psychologisch Adviesbureau

          Matrijz de (uitvoering van de) overeenkomst opschorten als bedoeld in artikel 9.

10.8   Indien betaling van een factuur niet binnen de geldende termijn is ontvangen dan kan Psychologisch Adviesbureau Matrijz

          rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever nemen. Opdrachtgever is in zulk een geval

          gehouden tot betaling van de door Psychologisch Adviesbureau Matrijz te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn

          vastgesteld op tenminste 15% (exclusief BTW) van de te betalen hoofdsom, met een minimum van € 175,-. In het geval

          opdrachtgever consument is, geldt een minimum van € 75,-.

10.9   Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde interest, alsmede de door Psychologisch

          Adviesbureau Matrijz gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden in mindering gebracht op de oudste

          openstaande facturen.

 

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met opdrachtgever gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.

 

12. Geschillen

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van Psychologisch Adviesbureau Matrijz worden beslist door de rechter die bevoegd is in haar vestigingsplaats, tenzij zij het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever wenst te brengen.